Privacybeleid Schildersvakopleiding en OnderhoudNL Opleidingen

Gegevens die wij verwerken
Schildersvakopleiding en OnderhoudNL Opleidingen verwerken persoonsgegevens die zijn ingevuld op de contactformulieren op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Voor- en achternaam
Geslacht
E-mailadres
Telefoonnummer

Waarom hebben wij gegevens nodig?
Schildersvakopleiding en OnderhoudNL Opleidingen verwerken persoonsgegevens om te kunnen informeren over de opleiding.


Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Schildersvakopleiding en OnderhoudNL Opleidingen bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Schildersvakopleiding en OnderhoudNL Opleidingen verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit voortkomt uit het belang van het verenigingsdoel en/of noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Op basis van welke rechtsgronden?
Schildersvakopleiding en OnderhoudNL Opleidingen gebruiken persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en verwerkt uw gegevens alleen als u er toestemming voor heeft gegeven omdat u en Schildersvakopleiding en OnderhoudNL Opleidingen er een belang bij hebben dat opweegt tegen het gebruik van uw gegevens, of omdat het moet volgens de wet.

Welke rechten heeft u?
Schildersvakopleiding en OnderhoudNL Opleidingen vinden het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet hebt, goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om contact op te nemen met ons door het sturen van een e-mail naar info@onderhoudnlopleidingen.nl.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:
het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke bedrijfs- en persoonsgegevens wij van u verwerken;
het recht van correctie: als de bedrijfst- en persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, dan heeft u het recht om deze aan te laten passen;
het recht van verwijdering: indien wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst;
het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om beperking van de verwerking aan te vragen;
het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle bedrijfs- en persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Beveiliging
Schildersvakopleiding en OnderhoudNL Opleidingen neen de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@onderhoudnlopleidingen.nl.

Klacht indienen: Autoriteit Persoonsgegevens
Schildersvakopleiding en OnderhoudNL Opleidingen vinden het belangrijk om tevreden leden, opdrachtgevers en relaties te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.